Ludwika Paleta, Emiliano Salinas, esposa de emiliano salinas